Disclaimer

 1. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen DroneLand en haar (in) directe medewerkers niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de (video en foto) inhoud van de site.
 2. DroneLand aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
 3. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of DroneLand.
 4. DroneLand kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen en of publicaties.
 5. DroneLand kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden onder uitdrukkelijk voorbehoud van externe omstandigheden zoals niet (tijdig) geleverde goederen door de importeur of fabrikant of anderszins ontstane situaties waardoor levering niet (volledig) en of tijdig kon geschieden.
 6. Met het oog hierop wordt de gebruiker/aanvrager van de diensten van DroneLand altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via deze site aangeboden producten en services.
 7. Materiële schade als mede gevolg schade alsmede letselschade aan mens of dier ontstaan door het onoordeelkundig gebruik van door ons geleverde goederen en dan speciaal multi-rotor of door een enkele rotor aangedreven Arpa’s en uav’s of (model)helicopters, of drone’s valt niet onder de verantwoordelijkheid van DroneLand. Een ieder die met boven vernoemde multi-roter systemen gaat vliegen of testen of les nemen of ander-sinds gebruikt maak van het publieke luchtruim wordt geacht zich van te voren gedegen en grondig te hebben verdiept in de (on)mogelijkheden van deze multirotor systemen en de daarbij behorende regelgeving.
 8. Schade, zolals vermeld onder punt 7, voortkomend uit werkzaamheden verricht door derden en/of eindgebruiker(s) aan de door ons geleverde, gebouwde en gecontroleerde en geteste  multi-rotor-systemen is voor rekening van de koper van deze systemen. 
 9. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/ of aangepast. DroneLand behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in zowel de inhoud van de site als de geleverde content en service met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 10. De koper en of gebruiker, verhuurder/huurder van de door ons geleverde multirotor systemen of camera stabilisatie systemen, dient zich ten alle tijden zelf te verzekeren tegen gevolg en letselschade, voortkomend uit het (onoordeelkundig of onverantwoord ) gebruik van de door ons geleverde multirotor systemen.
 11. Bij werkzaamheden, reparaties, aanpassingen verricht door derden en/of eindgebruiker(s) vervalt elke vorm van garantie op het betreffende onderdeel/product.
 12. Regel en wetgeving. De koper/huurder van een door ons gebouwd/geleverd multirotor systeem die dit systeem wil aanwenden om tegen baat/betaling/vergoeding voor zichzelf en of derden te gaan vliegen/filmen /fotograferen of ander-sinds diensten aanbieden met een multi-rotor systeem, dient zelf zorg te dragen voor de de nodige ontheffing, vergunningen en een bewijs van goed gedrag en de bijbehorende verzekeringen om met een multirotor systeem te mogen vliegen. Zie verder onze pagina over regelgeving in Nederland met betrekking tot  het vliegen met multi-rotor systemen.